Realizacje

Wybrane zrealizowane inwestycje:

 • Budowa kolektorów kanalizacji deszczowej i sanitarnej obsługujących dzielnicę Felin w Lublinie, odcinek do ul. Witosa.
 • Instalacje sanitarne w budynku biurowo-usługowym w Lublinie przy ul. Jana Sawy.
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej w Kozienicach.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modlińskiej w Jabłonnie.
 • Przebudowa i rozbudowa instalacji przeładunkowych gazu i instalacji ppoż. w Bazie Paliw nr 13 w Zawadówce.
 • Przebudowa i rozbudowa instalacji ppoż. w Bazie Paliw nr 10 w Kawicach.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzezie i Wawrzeńczyce w gminie Pawłów.
 • Przebudowa kolektora sanitarnego oraz sieci wodociągowej związana z przygotowaniem budowy Portu Lotniczego Lublin S.A. (Świdnik).
 • Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przykanalikami dla miejscowości Podzamcze i Stara Wieś etap II, etap III, etap IV – zakończenie, etap V i etap VI.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami  Kanał sanitarny D, E, F wraz z kanałami bocznymi Dobre ul. Poniatowskiego, ul. Laszczki, ul. Przemysłowa.
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 846 Małochwiej Duży – Wojsławice Teratyn na odcinku od km 0+000   do km 6+100.”
 • Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kazimierza Wielkiego w Zamościu – renowacja kanału sanitarnego w technologii rur spiralnie zwijanych Slip-Lining.
 • Budowa sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Ciechanki, Ostrówek, Szpica, Zawadów i Jasieniec.
 • Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19”.
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków i budowa kanału sanitarnego Mogielnica – Kozietuły Nowe.
 • Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych wg standardów – Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) dla Kontraktu 22B: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie”  w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 • Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych wg standardów – Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) dla Kontraktu 21B: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów  Kośminek, Nałkowskich  w Lublinie” 
  w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 • Zaprojektowanie  i wykonanie robót budowlanych wg standardów – Warunków Kontraktowych FIDIC („żółta książka”) dla Kontraktu 20B: „Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów Bronowice, Tatary  w Lublinie” 
  w ramach Projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013.
 • Remont kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w ul. Szmaragdowej w Lublinie.
 • Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia oraz przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 822 Lublin – Port Lotniczy Świdnik”.
 • Budowa odwodnienia korpusu drogowego i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski"
  Zadanie nr 2: odcinek węzeł „Bogucin” – węzeł „Dąbrowica”  wraz z węzłem
  Zadanie nr 2A: Budowa drogi krajowej klasy GP, odcinek węzeł „Dąbrowica” – granica administracyjna miasta Lublina”.
 • Budowa odwodnienia korpusu drogowego i kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 za Węzłem „Lubartów”.
  Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł ‘”Lubartów” – granica administracyjna m. Lublina”.
 • Renowacja istniejących kolektorów kanalizacji sanitarnej – A, B, KO-N, - Zadanie 15 objętego projektem pt.: „Modernizacja oczyszczalni ścieków i skanalizowanie części aglomeracji Tomaszowa Mazowieckiego – projekt, prace przygotowawcze, renowacje bezwykopowe i przebudowy kanałów wraz z renowacją studni”.
 • Remont kanału deszczowego w ul. Czwartek w Lublinie w technologii  rękawa termoutwardzalnego. 
 • Budowa magistrali wodociągowej w ramach zadania pn.:
  „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski Zadanie nr 4: odcinek za Węzłem „Lubartów” do odcinka za Węzłem „Mełgiewska”.
  Budowa  spinki wodociągowej w Al. Solidarności  w Lublinie.
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających  na awaryjnej przebudowie magistrali wodociągowej w Al. Solidarności w Lublinie.
 • Renowacja metoda rur spiralnie zwijanych Slip -Lining sieci kanalizacji sanitarnej ø 1000 mm w ul. Promiennej w Zamościu.
 • Budowa magistrali wodociągowej drugostronnego zasilania miasta Lubartowa.
 • Budowa sieci rurociągów technologicznych na zadaniu inwestycyjnym pn.; „Zaprojektowanie  i budowa „pod klucz” Stacji Uzdatniania Wody w Bogdance wraz z połączeniami technologicznymi na rzecz Łęczyńskiej Energetyki Sp. z o.o. w Bogdance”.
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:
  „Rozbudowa nawierzchni lotniskowych wraz z infrastrukturą techniczną na lotnisku
  w Dęblinie - etap II”
  .
 • Opracowanie  dokumentacji branży wod.-kan.  oraz  budowa kanalizacji opadowej grawitacyjnej i  tłocznej,  odwodnienia torów i rozjazdów, usunięcia kolizji infrastrukturalnych na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z modernizacją wiaduktu kolejowego i przejścia podziemnego w obrębie dworca kolejowego Lublin”
 • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych objętych Kontraktem nr K3: „Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Rudnik oraz Kanalizacji sanitarnej i wodociągu w osiedlu Lipniak w ramach Projektu pn.: „Rozbudowa  o modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie – Etap II współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  2007-2013” wraz z robotami uzupełniającymi”.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Nasutowskiej w Lublinie.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej na zadaniu pn.:
  „Budowa budynku biurowo-usługowego „MAKROCHEM Sp. z o.o.”przy ul. Rapackiego 2 w Lublinie”.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz przebudowa sieci gazowej na odcinku kolidującym z budową kanalizacji sanitarnej w ulicach Strzembosza, Cyprysowej i Czumy w Lublinie.
 • Wykonanie kompleksowego remontu istniejącego odcinka sieci kanalizacji deszczowej ø 800 w Bogdance metodą bezwykopową w technologii rur spiralnie zwijanych.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kilińskiego na os. Kilińskiego, w ul. Jaworowej na os. Karolówka i ul. Onyszkiewicza na oś. Nowe Miasto w Zamościu.
 • Wykonanie przyłącza wodociągowego, wewnętrznej instalacji wodociągowej ppoż., sieci wodociągowej ppoż.  do zasilania budynku Magazynu Nasiennego w Kraśniku przy ul. Kolejowej 18.
 • Rekonstrukcja – odtworzenie kanalizacji opadowej DN 1500 i DN 1800 w drodze nr 4 na obiekcie Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy S.A.”, metodą bezwykopową  w technologii rur spiralnie zwijanych.
 • Przebudowa kolektora ściekowego „F” metodą bezwykopową w ramach rozszerzenia Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka, etap III” współfinansowany przez Unię Europejską 2007-2013 polegająca na wykonaniu renowacji kolektora ściekowego „F” o średnicy DN 1200 w  Płocku metodą rur spiralnie zwijanych (SWP) o średnicy DN 1000.
 • Wykonanie kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,  przebudowa cieków naturalnych i urządzeń wodnych, budowa zbiorników wód deszczowych na zadaniu pn.:
  „Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów – Kraśnik na odcinku od węzła Dąbrowica (bez węzła) do węzła Konopnica (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK nr 19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej nr 747 na odcinku od węzła Konopnica do DK nr 19”.
 • Remont poletek osadowych na oczyszczalni ścieków położonej w Nadrybiu.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej wraz z przewodami grawitacyjnymi do budynków w rejonie ul. Nadrzecznej w Dęblinie.
 • Budowa zakładowej sieci ppoż. na terenie zakładu Kosmepol Sp. z o.o. w Kaniach przy ul. Warszawskiej 21.
 • Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej doliny rzeki Wieprz, w Krasnymstawie
 • Sieci i przyłącza sanitarne w ramach realizacji inwestycji Centrum Handlowo – Usługowego CARREFOUR w Lublinie.
 • Budowa przepompowni ścieków sanitarnych i połaziennych wraz z rurociągiem tłocznym ze Stefanowa do Nadrybia.
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mrokowska i Warszawianka.
 • Kanalizacja sanitarna i deszczowa w Tomaszowie Lubelskim.
 • Budowa kanalizacji podciśnieniowej, kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej w Dęblinie.
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zalesiu w Gminie Niemce
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Jesówce w Gmienie Piaseczno
 • Budowa kanalizacji sanitarnej na ul.Szkolnej i 1-go Maja w Jabłonnie
 • Budowa pompowni P II i kanalizacji ściekowej w Jabłonnie
 • Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lubelskiej w Kozienicach